+48 297645487          ostrolek@twpostroleka.pl
KRYMINOLOGIA STUDIA I STOPNIA

KRYMINOLOGIA STUDIA I STOPNIA

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem w Ostrołęce Filii Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, chcielibyśmy zapoznać  Państwa z naszą ofertą edukacyjną.

Od października uruchamiamy nowy kierunek studiów pod nazwą  Kryminologia, na który serdecznie zapraszamy.  Są to studia trzyletnie, licencjackie. Zajęcia odbywają się
w Ostrołęce.

Proponujemy trzy specjalności, a mianowicie: Detektywistyka z elementami kryminalistyki,    Kryminologia penitencjarno-kuratorska   i    Prewencja kryminalna.

Pierwsza z tych trzech specjalności to Detektywistyka z elementami kryminalistyki. Specjalność ta przygotowuje studentów do pracy zawodowej w instytucjach i organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości. Po ukończeniu specjalności student uzyska także uprawnienia umożliwiające mu zdobycie licencji i wykonywanie zawodu detektywa.

Studenci zdobywają też wiedzę i umiejętności w zakresie kryminalistyki, tj. tego co jest związane z techniką kryminalistyczną np. zabezpieczanie śladów na miejscu przestępstwa, ustalanie sprawców, porównanie śladów z materiałem dowodowym itp.

Istotnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany
w jednostkach służb mundurowych, a także w organizacjach i pionach ds. zapobiegania
i zwalczania przestępczości gospodarczej.

            Druga specjalność – Kryminologia penitencjarno-kuratorska. Wykształcenie uzyskane w ramach tej specjalności predysponuje absolwentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych, w szczególności w służbie więziennej, placówkach prewencyjnych.

            Po ukończeniu odpowiednich studiów drugiego stopnia (np. Kryminologii, Socjologii lub Pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej) odbyciu aplikacji kuratorskiej oraz zdaniu egzaminu kuratorskiego absolwent tej specjalności jest przygotowany do pełnienia obowiązków kuratora sądowego.

            Trzecia specjalność to  Prewencja kryminalna. Absolwent tej specjalności poza wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu kryminologii jest wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające rozpoznawać czynniki, które stwarzają ryzyko wystąpienia różnorodnych zagrożeń kryminalnych i społecznych lub sytuacji kryzysowych. Dzięki temu potrafi podjąć właściwie działania profilaktyczne prewencyjne. Korzystając z posiadanych narzędzi, analizuje mechanizmy zjawisk kryminogennych, diagnozuje patologie społeczne oraz rozpoznaje potrzeby środowisk patologicznych i zagrożonych. Planuje i realizuje działania prewencyjne i profilaktyczne; ma także wiedzę dotyczącą prawnych i etycznych aspektów swojej działalności.

            Absolwent posiada kompetencje predysponujące go do ubiegania się o pracę
w służbach mundurowych i w specjalistycznych formach ochrony. Osoby już pracujące
w wymienionych zawodach zyskują z kolei pogłębioną wiedzę i nowe kompetencje, co przekłada się na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Zajęcia na Uczelni są w dużej części nastawione na zdobywanie umiejętności praktycznych.  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Ostrołęce reprezentowane przez Panią Dyrektor Pamelę Paczuwską podpisało umowy o praktyki dla naszych Studentów z takimi instytucjami jak Komenda Miejska Policji w Ostrołęce, Straż Miejska, Urząd Miasta Ostrołęki, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Zakład Karny w Przytułach, Strzelnica.

Serdecznie Państwa zapraszamy

Z wyrazami szacunku

dr Hanna Kowalczyk p.o. Dziekana Wydziału Nauk Stosowanych Filii w Ostrołęce ANS TWP w Szczecinie

Dodaj komentarz

Close Menu