+48 297645487          info@twpostroleka.pl
Technik elektroradiolog

Technik elektroradiolog

Nauka w zawodzie technik elektroradiolog trwa 2,5 roku (5 semestrów). Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym w soboty i niedzielę od 8:00 do 18:00.

Szkoła kończy się egzaminem zawodowym. Słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog MED.08 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

Czesne wynosi 200,00 zł miesięcznie (20 miesięcy) płatne każdego 10- tego miesiąca.

Zarys zawodu technika elektroradiologa:

Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Technicy elektroradiolodzy pracują w zakładach opieki zdrowotnej. W swojej pracy korzystają z wiedzy na temat metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Znajdują zatrudnienie przy wykonywaniu badań z zakresu diagnostyki elektromedycznej, wykorzystującej odbiór i przekazywanie sygnałów bioelektrycznych, przy wykonywaniu badań i terapii z użyciem promieniowania jonizującego oraz w zakładach radioterapii, gdzie stosują wiedzę na temat metod i technik radioterapii. Stąd też kandydaci do kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog powinni korzystać z wiedzy z zakresu fizyki, posiadać wyobraźnię przestrzenną, dobrą sprawność fizyczną, dobry wzrok, zdrowie. Do zadań zawodowych technika elektroradiologa należy obsługa aparatury elektromedycznej, wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia), jak i elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria), współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce, a także prowadzenie zlecanej przez lekarza radioterapii .

Możliwości pracy technika elektroradiologa:

pracownie i jednostki medyczne. które posiadają: pracownie rentgenowskie, pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, pracownie radioterapii, pracownie mammografii, pracownie badań naczyniowych, pracownie EKG, pracownie diagnostyki oddechowej, pracownie badań EEG, pracownie audiologii, pracownie USG.

Wykaz przedmiotów w toku nauczania:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz podstawy prawne zawodu

Zarys zdrowia publicznego

Anatomia i fizjologia człowieka

Zarys patofizjologii

Fizyczne podstawy elektroradiologii

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka elektromedyczna

Radioterapia

Ochrona radiologiczna

Aparatura elektromedyczna

Komunikacja interpersonalna

Język obcy zawodowy

Język migowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia anatomii radiologicznej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia diagnostyki elektromedycznej

Pracownia radioterapii

Pracownia pierwszej pomocy przedlekarskiej

Pracownia technologii informatycznych w elektroradiologii

Praktyki zawodowe

Dodaj komentarz

Close Menu